Regulamin

Zapoznaj się z regułami działania platformy informacji gospodarczej Prześwietl.pl.
W naszym regulaminie znajdziesz zarówno swoje, jak i nasze obowiązki i prawa, informacje dotyczące ochrony
danych osobowych oraz płatności.

Regulamin portalu internetowego Prześwietl.pl

§ 1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Operator – spółka działającą pod firmą Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Mickiewicza 27/5 20 60-835 Poznań, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698859, posiadającą NIP 9721245297 i REGON 302419567.

 2. Serwis – portal internetowy Prześwietl.pl działający pod adresem internetowym Prześwietl.pl wraz z wszystkimi podstronami prowadzony przez Operatora.

 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub Osoba Prawna która założyła konto w serwisie.

 4. Użytkownik Główny – Użytkownik, który wybrał wykupił Plan Abonamentowy, przewidujący korzystanie z Usług Operatora przez więcej niż jednego Użytkownika.

 5. Użytkownik Podporządkowany – Użytkownik, który korzysta z Usług Operatora w ramach Planu Abonamentowego wykupionego przez Użytkownika Głównego.

 6. Login – indywidualny i niepowtarzalny adres poczty elektronicznej będący unikalnym identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.

 7. Hasło – ustalony przez Użytkownika ciąg znaków niezbędny jego identyfikacji w procesie logowania do Konta.

 8. Konto – wydzielony dla Użytkownika fragment Serwisu zawierający jego dane, indywidualne ustawienia oraz funkcjonalności pozwalające na korzystanie z Serwisu

 9. Podmiot – podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wspólnik Osoby Prawnej oraz członek organu lub prokurent Osoby Prawnej.

 10. Osoba Prawna – osoba prawna w rozumieniu art. 33 Kodeksu cywilnego oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 11. Okres Próbny – okres kolejnych 7 (siedmiu) dni, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi bezpłatnie

 12. Okres Abonamentowy – okres działania Konta, za jaki Właściciel Konta uiszcza Opłatę Abonamentową.

 13. Opłata Abonamentowa – opłata za wybrany przez Użytkownika Plan Abonamentowy.

 14. Plan Abonamentowy – wariant działania Konta wybrany z dostępnych w Cenniku planów.

 15. Cennik – podstrona Serwisu prezentująca ceny za podstawowe Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu.

 16. Rejestracja – jednorazowa czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora na jednej ze stron Serwisu.

 17. Informacje Główne – zestawienie danych o Podmiotach w zakresie dostępnym w wybranym przez Użytkownika Planie Abonamentowym

 18. Informacje Uzupełniające – zestawienie danych o Podmiotach dostępne za dodatkową opłatą w zakresie określonym w wybranej przez Użytkownika Usłudze innej niż Plan Abonamentowy)

 19. Usługi (Usługa) – Usługa lub Usługi świadczone przez Operatora z wykorzystaniem Serwisu.

 20. Administrator Konta - Użytkownika posiadającego prawa administracji Kontem. Administratorem Konta zawsze jest Użytkownik, który wybrał Plan Abonamentowy pozwalający na dostęp do Serwisu wyłącznie przez niego, Użytkownik Główny oraz Użytkownik Podporządkowany jeżeli takie uprawnienia nada mu Użytkownik Główny Umowa – umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

 21. Rachunek Prepaid – saldo środków przypisanych do Konta Premium, które mogą zostać wykorzystane do dokonania płatności za Informacje Uzupełniające.

 22. Regulamin – niniejszy dokument.

 23. Aktywacja Konta – potwierdzenie adresu e-mail będącego Loginem w toku Rejestracji.

 24. Konsument - konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz 93 z późn. zm.),

 25. Blokada Konta – uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z części lub wszystkich funkcjonalności Serwisu dokonywane przez Operatora na podstawie Regulaminu..

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz z oferowanych przez Operatora Usług, jak również określa zakres praw i obowiązków Operatora i Użytkownika.

 2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.

 3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę dostępu do informacji gospodarczej, w szczególności poprzez:

  1. Prezentowanie Informacji Głównych,

  2. Umożliwienie zakupu Informacji Uzupełniających.

 4. Dostęp do Konta i Usług oferowanych przez Serwis mają tylko i wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie lub uzyskali dostęp do Konta przydzielony przez Administratora Konta.

 5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią i akceptacja Regulaminu.

 6. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełnią określonego przez Operatora warunku. Zastrzeżenia dotyczące możliwości skorzystania z wybranych Usług będą każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

 7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

  1. połączenie z siecią Internet,

  2. przeglądarka internetowa w wersji Firefox 4, Internet Explorer 8, Chrome 8, Safari 5.1, Opera 11, lub wyższej lub innej opartej o silnik WebKit w wersji 534.10, lub wyższej, silnik Gecko w wersji 2.0, lub wyżej lub silnik Trident w wersji 4.0, lub wyższej,

  3. aby przeglądarka, z której korzysta Użytkownik miała włączoną obsługę Java Script,

  4. aby urządzenie końcowe przy pomocy którego Użytkownik korzysta z serwisu posiadało dowolne oprogramowanie pozwalające na odtwarzanie plików .pdf (np. Acrobat Reader),

  5. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

 3. Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Operator ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

 4. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.

 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne związane ze stosowanym przez Użytkownika sprzętem komputerowym lub łączem internetowym, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i w związku ze świadczonymi Usługami, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

§ 4. Rejestracja konta w ramach serwisu

 1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, , jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym w szczególności opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego.

 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje poprzez wypełnienia formularza rejestracyjnego w Serwisie oraz naciśnięciu przez Użytkownika przycisku „Rejestracja”.

 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:

  1. adresu poczty elektronicznej Użytkownika,

  2. hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło),

  3. w przypadku osoby fizycznej – imienia i nazwiska, adresu zamieszkania,

  4. w przypadku Osoby Prawnej – firmę, NIP, adres siedziby, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby.

 4. Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.

 5. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła. Użytkownik ponadto zobowiązany jest niezwłocznie dokonać aktualizacji danych zgormadzonych w Koncie w przypadku ich zmiany.

 6. Na podany w formularzu adres e-mail, niezwłocznie po Rejestracji zostanie wysłany e-mail weryfikujący, zawierający prośbę o potwierdzenie adresu e-mail. Potwierdzenie adresu e-mail jest niezbędne dla zarejestrowania Konta przez Użytkownika („Aktywacja Konta”).

 7. Po Aktywacji Konta Użytkownik Główny może przez cały Okres Abonamentowy wskazać konta Użytkowników, którzy będą korzystać z wykupionego przez Użytkownika Głównego Planu Abonamentowego, w ramach limitu liczby Użytkowników Podporządkowanych danego Planu Abonamentowego. Wskazanie następuje poprzez wiadomość elektroniczną na adres hello@przeswietl.pl lub inny udostępniony przez Operatora sposób.

 8. Użytkownik Podporządkowany nie może jednocześnie wykupić własnego Planu Abonamentowego w ramach jednego Konta. Taka sytuacja wymaga założenia dwóch Kont Użytkownika, przy wykorzystaniu odrębnego loginu i hasła.

§ 5. Umowy zawarcie, zmiana i rozwiązanie

 1. Z chwilą Aktywacji Konta zostaje zawarta:

  1. umowa o świadczenie Usługi w zakresie bezpłatnego dostępu do Informacji Głównych bez możliwości wskazywania Użytkowników Podporządkowanych.

  2. umowa o prowadzenia Konta w Serwisie.

 2. Umowa o jakiej mowa w ust. 1.1. zostaje zawarta na czas oznaczony 7 (siedmiu dni) – Okres Próbny. Umowa ta zostaje rozwiązana, z chwilą upływu Okresu Próbnego lub z chwilą zawarcia umowy o Plan Abonamentowy lub w skutek odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem od umowy zgodnie z ust. 9 poniżej, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

 3. Umowa o jakiej mowa w ust. 1 pkt. 1.1. może zostać rozwiązana przez Operatora również w przypadku:

  1. powzięcia przez Operatora wiadomości, że Użytkownik zarejestrował ponownie Konto po jego wcześniejszym usunięciu w celu ponownego skorzystania z Okresu Próbnego lub w tym celu założył nowe Konto,

  2. naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu.

 4. Umowa o prowadzenie Konta zostaje rozwiązana:

  1. na podstawie decyzji Operatora w związku naruszeniem Regulaminu przez Użytkownika,

  2. na wniosek Użytkownika,

  3. w skutek odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem od umowy zgodnie z ust. 9 poniżej,

 5. Z chwilą rozwiązania umowy o prowadzenie Konta rozwiązaniu ulegają wszelkie inne umowy zawarte na podstawie niniejszego Regulaminu.

 6. Umowa o Plan Abonamentowy zostaje zawarta z chwilą zapłaty za wybrany przez Użytkownika Plan Abonamentowy.

 7. Umowa o Plan Abonamentowy zostaje rozwiązana w skutek:

  1. zakończenia wybranego Okresu Abonamentowego, chyba, że podlega ona automatycznemu przedłużeniu zgodnie z ust 8 poniżej,

  2. złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenie takie wywołuje skutek na koniec bieżącego Okresu Abonamentowego,

  3. odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem od umowy zgodnie z ust. 9 poniżej,

  4. rozwiązania umowy o prowadzenia Konta,

  5. decyzji Operatora o rozwiązaniu umowy podjętej na skutek powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Użytkownika warunków Regulaminu,

  6. niezaakceptowania przez Użytkownika zmian w Cenniku lub Regulaminie, przy czym rozwiązanie umowy następuje z końcem bieżącego Okresu Abonamentowego

 8. W przypadku wybrania jako sposób zapłaty za Plan Abonamentowy karty kredytowej lub karty debetowej umowa o wybrany Plan Abonamentowy zostanie automatycznie przedłużona na kolejne zgodne z Planem Abonamentowym Okresy Abonamentowe, chyba, że na 7 (siedem) dni przed zakończeniem danego Okresu Abonamentowego Użytkownik złoży oświadczenie o jakim mowa w ust. 4 pkt. 7.2. powyżej. W przypadku, gdy na wskazanych powyżej kartach zabraknie środków na Opłatę Abonamentową, Operator może dokonać Blokady Konta lub rozwiązać umowę o wybrany przez Użytkownika Plan Abonamentowy.

 9. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu.

 10. Użytkownik będący Konsumentem, który wyrazi zgodę na dostarczania treści cyfrowych (dostępu do Informacji Głównych lub Informacji Uzupełniających) przed upływem terminu do odstąpienia zgodnie z ust. 7 powyżej traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.)

 11. Administrator Konta może wystąpić do Serwisu o zmianę Planu Abonamentowego. Zmiana Planu Abonamentowego jest skuteczna od chwili zapłaty opłaty za uruchomienie wybranego Planu Abonamentowego zmniejszoną proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego. Wysokość opłaty będzie przedstawiona Administratorowi Konta w Panelu Ustawień Konta. W przypadku, gdy nowy Plan Abonamentowy będzie tańszy od starego, zmiana może być dokonana od nowego Okresu Abonamentowego

 12. Użytkownik może w każdym czasie dostępności Serwisu żądać usunięcia Konta, przy czym w takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną usunięte, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują Operatora do zachowania tych informacji lub informacje te są niezbędne do rozliczenia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

 13. Usunięcie Konta jest permanentne i niemożliwe do cofnięcia. Użytkownikowi zaleca się zapisanie wszelkich danych przetrzymywanych na Koncie przed zwróceniem się o usunięcie Konta.

 14. W przypadku rozwiązania którejkolwiek z umów o jakich mowa powyżej na mocy decyzji Operatora, Operator poinformuje o tym fakcie na adres e-mail będący loginem do danego Konta Użytkownika.

 15. Umowa o dostęp do Informacji Uzupełniających zostaje zawarta z chwilą uiszczenia przez Użytkownika ceny za udostępnienie Informacji Uzupełniających zgodnej z udostępnioną ceną wskazaną w Cenniku lub uzgodnioną z Operatorem. Ust. 9 i 10 powyżej stosują się odpowiednio.

§ 6. Zasady korzystania z serwisu

 1. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.

 2. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych.

 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;

  3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;

  4. niedostarczania i niezamieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

  5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) oraz wszelkich przysługujących im praw; 6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

 4. Operator może dokonać Blokady Konta, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności gdy Użytkownik:

  1. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich lub nie zaktualizował niezwłocznie takich danych po ich zmianie;

  2. korzystając z Serwisu naruszył prawa (w tym dobra osobiste) innych Użytkowników

  3. dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, lub naruszających interesy Operatora lub godzących w jego dobre imię lub renomę prowadzonych przez niego serwisów internetowych.

 5. Osoba, wobec której Operator zastosował blokadę Konta lub rozwiązał umowę o prowadzenia Konta, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Operatora.

 6. Informacje Uzupełniające zostaną przesłane w terminie 24 godzin od uiszczenia opłaty za ich udostępnienie na adres e-mail przypisany do Konta, z którego zostało złożone zamówienie. Informacje Uzupełniające będą również dostępne do pobrania w Koncie Użytkownika.

 7. Jeżeli jednak zamówionych przez Użytkownika Informacji Uzupełniających nie ma w bazie danych Operatora i konieczne jest ich wcześniejsze pozyskanie przez Operatora, termin wskazany w ust. 6 nie ma zastosowania, a dane te zostaną udostępnione niezwłocznie po ich uzyskaniu przez Operatora, nie później jednak niż w terminie 5 ( pięciu) dni roboczych od dnia uiszczenia opłaty.

 8. Zabronione jest udzielania dostępu do Konta w Serwisie osobom niebędącym Użytkownikiem.

 9. Operator informuje, że wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług będą przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta, przy czym informacje handlowe będą przesyłane na ten adres jedynie pod warunkiem wyrażenia na to odrębnej zgody przez Użytkownika

§ 7. Opłaty

 1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego oraz planu FREE, zgodnie z Cennikiem.

 2. Opłaty Abonamentowe są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe.

 3. Okres Abonamentowy rozpoczyna się w dniu zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się z upływem 30-tego lub 365-tego dnia od zaksięgowania pierwszej wpłaty, w zależności od wybranego Planu Abonamentowego.

 4. Operator, udostępni Użytkownikowi w Panelu Użytkownika fakturę PROFORMA niezwłocznie po wybraniu przez Użytkownika określonego Planu Abonamentowego. Niezwłocznie po odnotowaniu przez Operatora zapłaty Operator udostępni w Panelu Użytkownika fakturę VAT.

 5. Zapłatę Opłaty Abonamentowej można wykonać poprzez przelew, płatność kartą debetową lub kredytową oraz system płatności internetowych.

 6. Wybierając kartę kredytową lub debetową jako sposób uregulowania Opłaty Abonamentowej, Użytkownik jednocześnie zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za opłaty wynikające z dostępu do Informacji Głównych w danym Okresie Abonamentowym. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji w zakresie niezbędnym do jej realizacji. Płatności są obsługiwane przez serwis Przelewy24 administrowany przez spółkę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8, kod pocztowy: 60-198, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887.

 7. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu zapłaty Opłaty Abonamentowej, opłata za każdy kolejny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie, do momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z Usługi zgodnie z pkt V. ust. 8 Regulaminu.

 8. Administrator Konta w Panelu Ustawień Konta ma dostęp do informacji w jaki sposób dokonać Opłaty Abonamentowej.

 9. Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Serwis maksymalnie 3 dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora.

 10. W przypadku, gdy minie termin na udostępnienie Informacji Uzupełniających, zgodnie z pkt. VII ust. 6 lub 7, a zamówione dane nie zostaną udostępnione przez Operatora, Administrator Konta może zwrócić się o przekazanie środków na Rachunek Prepaid przypisany do Konta lub o zwrot uiszczonej opłaty.

 11. O zmianach wysokości cen za poszczególne Plany Abonamentowe Użytkownicy zostaną poinformowani. Zmiana wchodzi w życie od nowego Okresu Abonamentowego, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na nową cenę. Brak akceptacji zmiany powoduje rozwiązanie umowy o Plan Abonamentowy z końcem bieżącego Okresu Abonamentowego.

§ 8. Przerwy techniczne i odpowiedzialność operatora

 1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.

 2. Operator dołoży najwyższej staranności, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

 3. W przypadku przerwy technicznej trwającej 24 godziny lub więcej bieżący Okres Abonamentowy, ulega przedłużeniu o czas trwania przerwy.

 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących wyłącznie po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

 5. Informacje zawarte w Serwisie lub dostarczane za jego pomocą pochodzą z urzędowych rejestrów, publikatorów i ogłoszeń Podmiotów, a także innych ogólnodostępnych źródeł informacji. Operator dostarcza informacje uzyskane zgodnie z prawem, ale nie jest ich wytwórcą i nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność oraz aktualność.

 6. Informacje o charakterze analitycznym np. powiązania pomiędzy Podmiotami, opracowywane są na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej. Mają one charakter poglądowy i Operator nie odpowiada za ich prawdziwość, kompletność i aktualność.

 7. Operator nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie i szkody powstałe w skutek wykorzystania informacji zawartych w Serwisie lub dostarczonych za jego pomocą.

 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim i nieuprawnionym jakichkolwiek danych Użytkowników, jeśli udostępnienie to wynikło z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, takich jak w szczególności brak odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (wirusy, konie trojańskie etc.) lub udostępnienie swojego Hasła lub ustawienie Hasła, którego treść łatwo zgadnąć. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Operatora nie dotyczy sytuacji, w której utrata hasła nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Operatora.

§ 9. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej hello@przeswietl.pl lub na adres korespondencyjny: Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Mickiewicza 27/5 60-835 Poznań

 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko – w przypadku osoby fizycznej lub firmę – w przypadku Osoby Prawnej, Login Użytkownika jego dokładny adres zamieszkania lub siedziby, ewentualnie adres korespondencyjny, jeśli jest różny od adresu zamieszkania lub siedziby, oraz adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji, jako również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.

 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.

 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować pocztą elektroniczną na adres

 6. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

  2. sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

  3. pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.

  4. drogi elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową. Platforma znajduje się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: hello@przeswietl.pl.

 7. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej, dotyczącej reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Operator przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym jest inspekcja handlowa (http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow-konsumenckich,18).

§ 10. Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy, na zasadach opisanych w § pkt. 9. i 10. OWU, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora przenieść praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

 2. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu lub przez kontakt na adres hello@przeswietl.pl

 3. Serwis oraz zawarte w nim elementy graficzne, w tym logotypy Operatora, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora.

 4. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na nią zgody. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu, umowa o prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego, z wszystkimi tego konsekwencjami dla pozostałych umów.

 5. Zmiana danych Operatora nie stanowi zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje o zmianie swoich danych na stronach internetowych Serwisu.

 6. Wszelkie umowy zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie niniejsze nie stosuje się do Użytkowników będących Konsumentami.