RODO - Ochrona danych osobowych

Dbając o bezpieczeństwo i profesjonalne przetwarzanie danych osobowych chcemy poinformować Cię o najważniejszych aspektach związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych. Dzięki RODO możemy jeszcze skuteczniej chronić Twoje dane.

Czym jest RODO?

Jest to Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Poniżej przedstawiamy definicje podstawowych pojęć:

Dane osobowe - to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.

Administrator danych - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych - to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych.

Podmiot przetwarzający - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub jakikolwiek inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

Inspektor Ochrony Danych - to osoba formalnie wyznaczona przez Administratora w celu informowania i doradzania w kwestiach dotyczących wypełniania obowiązków i stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych oraz działania jako punkt kontaktowy dla osób, których dane osobowe są przetwarzane i organu nadzorczego.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Transparent Data Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. , która jest właścicielem m.in. niniejszego serwisu, serwisu KRS-Pobierz.pl oraz strony transparentdata.pl.

To nasz firma decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych i informujemy, że przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji określonych celów.

Aby odpowiednio chronić dane osobowe wdrożyliśmy środki technicznie i organizacyjne gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa i spełniające wymogi RODO. Jednym z nich, jest decyzja o powołaniu Inspektora Ochrony Danych (z ang. DPO - Data Protection Officer), którego zadania określone zostały w RODO. .

Publikujemy niniejszym adres e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych, na który możesz wysyłać pytania związane z GDPR/RODO, ochroną danych lub prywatnością oraz przez który, możesz wycofać zgody, które zostały przez Ciebie wyrażone podczas rejestracji do serwisu: gdpr@transparentdata.pl

Szczegółowy obowiązek informacyjny dla użytkowników serwisów Transparent Data znajdziesz pod adresem: Przeswietl.pl/obowiazek-informacyjny-uzytkownicy

Szczegółowy obowiązek informacyjny dla osób, których dane osobowe dane przetwarzane są w ramach udostępniania informacji gospodarczej znajdziesz pod adresem: Przeswietl.pl/obowiazek-informacyjny-udostępnianie-informacji-gospodarczej